di5.tech
Společnost EPI konstrukt, která vznikla v roce 1995 jako inženýrský ateliér, zajišťuje komplexní projektovou a konzultační činnost v oblasti statiky a dynamiky stavebních konstrukcí ve všech fázích projektu a výstavby.
HlavnHlavnHlavnHlavnHlavnHlavnHlavnHlavnHlavnHlavnHlavnHlavnHlavnHlavnHlavn

Hlavní správa ČEZ a.s.

projekt statiky: di5 / Tomáš Minka / 1999-2000
realizace: 2001-2002
investor: VSB a.s., ČEZ a.s.
náklady: 600 mil. Kč


Celý objekt administrativní budovy pro Hlavní správu ČEZ a.s. je členěn na vstupní prosklené atrium (objekt A), na které navazují boční křídla (objekty B a C) a dvorní část (objekt D). Křídlo B (v ulici U Pomníku) má 6 nadzemních podlaží, přičemž 6.NP je podlaží ustupující. Křídlo C má 8 nadzemních podlaží, kde 7. a 8.NP jsou podlaží ustupující. Na střeše objektu se nacházejí strojovny technických zařízení. Střecha v 6.NP objektu B, 7.NP objektu A a C a terasy s chladícími jednotkami mají pochozí úpravu. Obě křídla jsou podsklepená dvěma podzemními podlažími. Podzemní podlaží jsou provozně spojena s objektem D, který má rovněž dvě podzemní podlaží. Vjezd do podzemních garáží je umožněn rampou z úrovně komunikace podél západního průčelí objektu. Nadzemní podlaží převážně slouží jako administrativní prostory. Podzemní podlaží jsou využívána pro parkování a technické zázemí objektu.

Konstrukční systém budovy je sloupový s lokálně podepřenými stropními deskami působícími v obou směrech. Konstrukce je doplněna z důvodu zavětrování stěnami v centrálním kříži, ve štítech a v prostoru výtahových šachet. Hlavní nosná konstrukce je ze železobetonu, pouze vnitřní kruhové sloupy jsou ocelobetonové (ocelová trubka vyplněná betonem). Vodorovná stropní konstrukce je tvořena bezprůvlakovou deskou pnutou ve dvou směrech lokálně uloženou na bodových podporách - sloupech. Základní rozpon je 7,65x(6,0+4,5+6,0)m. Okraje desky jsou lemovány spolupůsobícími parapety. Mezisloupové pruhy stropních desek v nadzemních podlažích jsou vylehčeny kazetami. Z technologického hlediska jsou kazetové části provedeny z prefa filigránových desek, které jsou zmonolitněny s ostatními částmi konstrukce.

Dle architektonické koncepce bylo počítáno s přiznáním vnitřních povrchů konstrukce bez dodatečných úprav - pohledovým betonem v celém rozsahu objektu. V podzemních podlažích nosná konstrukce zároveň tvoří ochranu stavby proti podzemní vodě a zemní vlhkosti tzv. bílá vana. Objekt je rozdělen na 2 dilatační celky. Křídla B a C tvoří jeden dilatační celek. Křídlo D je včetně komunikační rampy plně ve všech konstrukcích oddilatováno.